Informacja prasowe

Podpisanie umowy na przebudowę i remont oczyszczalni ścieków w Podolszu

2020-06-16
Podpisanie umowy na przebudowę i remont oczyszczalni ścieków w Podolszu

W dniu 15 czerwca 2020 roku CONTROL PROCESS Silesia Sp. z o.o. podpisała umowę z Oczyszczalną Sp. z o.o. na wykonanie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Przebudowa, remont oczyszczalni ścieków w Podolszu polegający na unowocześnieniu ciągu technologicznego m. in. poprzez rozbudowę jej obiektów, budowę zbiornika oraz montaż urządzeń.

Zamówienie obejmuje w szczególności opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, stosownymi pozwoleniami, uzgodnieniami, zgłoszeniami, decyzjami oraz realizację robót budowlanych.

Zakres robót budowlanych polega na:
- przebudowie i rozbudowie wszystkich istniejących obiektów i instalacji technologicznych oraz ciągów technologicznych w celu ich unowocześnienia (modernizacji),
- budowie i rozbudowie ciągów technologicznych o zbiornik uśredniający o pojemności 1000m3, instalację fotowoltaiczną, system monitoringu i przekazu danych.

Budowa nowych obiektów oraz przebudowa i rozbudowa istniejących, umożliwi rozwiązanie kluczowego problemów związanego z jakością ścieków oczyszczonych, ustabilizuje pracę oczyszczalni, ograniczy zmienność  parametrów oczyszczania. Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsię­wzięciem poprzez uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń. Pozwoli to dostosować oczyszczalnie do zmiennych wielkości napływających ładunków.

Termin realizacji Umowy został wyznaczony do końca czerwca 2021 roku.

Powrót
Do górymore