Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Kraków, dnia 4 lipca 2022

OGŁOSZENIE

 

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CONTROL PRCOESS S.A. z siedzibą w Krakowie

 

 

Zarząd Spółki CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 16, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285783, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje i zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16.

 

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021  rok oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku Spółki za 2021 rok,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2021,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok 2021,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2021,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2021,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 16. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (wybór Przewodniczącego),
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.    

 

 

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Spółki w Tarnowie.

 

   Prezes Zarządu- Wojciech Wiatr

 

 

 

 

Kraków, dnia 21 czerwca 2021 r.

                               

 

OGŁOSZENIE

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Spółki CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 16, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285783, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje i zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020  rok oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku Spółki za 2020 rok,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2020,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok 2020,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2020,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2020,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
 16. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.    

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Spółki w Tarnowie.

 

   Prezes Zarządu- Wojciech Wiatr

 

 

 

Tarnów, 25 listopada 2020 r.

 

      CZWARTE WEZWANIE  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Skrzyszowskiej 6, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

 

 

Tarnów, 29 październik 2020 r.

 

 

      TRZECIE WEZWANIE  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Skrzyszowskiej 6, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

 

 

Tarnów, 5 październik 2020 r.

 

 

      DRUGIE WEZWANIE  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 rokuo zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Skrzyszowskiej 6, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

 

 

Tarnów, dnia 7 września 2020 r.

 

     PIERWSZE WEZWANIE  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Skrzyszowskiej 6, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

 

 

Kraków, dnia 18 czerwca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CONTROL PRCOESS S.A. z siedzibą w Krakowie

 

Zarząd Spółki CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 16, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285783, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje i zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r.
o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019  rok oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku Spółki za 2019 rok,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2019,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok 2019,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2019,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2019,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, w związku z pandemią koronawirusa,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.   

 

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Spółki w Tarnowie.

 

 

   Prezes Zarządu - Wojciech Wiatr

 

 

 

 


 

Do górymore